ВАСКРСАВАЊЕ ЈЕДНОГ ЕСЕЈА, ПОЛ ВАЛЕРИ

ВАСКРСАВАЊЕ ЈЕДНОГ ЕСЕЈА, ПОЛ ВАЛЕРИ
Шта је велика литература? (За Правду написао Пол Валери) Слава је клише. Сама по себи, она не значи ништа. Један књижевник може бити десет или двадесет година славан, па ипак његова слава може тако брзо и да ишчезне. Постоји само једна једина слава која нешто важи: - она слава коју име човека после смрти постигне. Стога је сасвим безначајно кад један човек још за живота није славан. После ове констатације треба да се позабавимо оном врстом славе која је снашла само неколицину срећних и изабраних, већ за живота славних људи. Како су они ту своју славу стекли, и да ли је вредело ту славу уопште, стицати? Слава је, у ствари, нагомилана популарност. А то значи врло несигуран посед, који тако и треба третирати. Јер свака слава зависи од безброја импондерабилија и од вечито променљивих чинилаца.

недеља, 15. новембар 2015.

Сум­ња у „спа­ва­че” ИД

Евро­па се бра­ни у Де­се­том арон­ди­сма­ну


Фран­соа Оланд твр­ди да је Ислам­ска др­жа­ва по­чи­ни­ла „чин ра­та” и да ће од­го­вор би­ти не­ми­ло­ср­дан. Сумње се да је један од терориста стигао избегличком трасом преко грчког острва Лерос

Обезбеђење испред Ајфелове куле у Паризу Фото Ројтерс
Свет је у не­ве­ри­ци. Згро­жен. Обич­ни Па­ри­жа­ни ко­ји су пе­так ве­че про­во­ди­ли на кон­цер­ти­ма и у ка­фи­ћи­ма, у мул­ти­кул­тур­ним де­ло­ви­ма гра­да, стра­да­ли су од ме­та­ка и екс­пло­зив­них по­ја­се­ва те­ро­ри­ста. Шок је још ве­ћи ка­да се зна да се на­пад исла­ми­ста де­сио у ср­цу Евро­пе на­кон што је та иста Евро­па про­ве­ла це­ло ле­то га­зе­ћи сва сво­ја пра­ви­ла да би по­мо­гла ми­гран­ти­ма из Си­ри­је.
Иако се за еска­ла­ци­ју на­си­ља у Си­ри­ји мо­гу окри­ви­ти по­је­ди­не за­пад­не па и фран­цу­ска вла­да, ипак тре­ба има­ти у ви­ду да је ЕУ по­га­зи­ла и Да­блин­ски спо­ра­зум да би при­ми­ла све Си­риј­це ко­ји јој ку­ца­ју на вра­та, па уда­ри у па­ри­ском Де­се­том и Је­да­на­е­стом арон­ди­сма­ну иза­зи­ва­ју не­скри­ве­ни бес Евро­пља­на.
И по­ред свих раз­ли­ка, Евро­пља­ни су ју­че би­ли ује­ди­ње­ни у са­о­се­ћа­њу с Фран­цу­ском. Би­ло је та­ко и у Ср­би­ји. За­по­сле­ни у фран­цу­ској ам­ба­са­ди у Бе­о­гра­ду би­ли су дир­ну­ти ка­да су ви­де­ли да се ис­пред њи­хо­ве згра­де оку­пља­ју Бе­о­гра­ђа­ни ко­ји по­ла­жу цве­ће и па­ле све­ће. У знак со­ли­дар­но­сти, град­ска вла­да је на­ло­жи­ла да се Мост на Ади, Па­ла­та „Ал­ба­ни­ја” и спо­ме­ник По­бед­ник осве­тле у бо­ја­ма фран­цу­ске за­ста­ве.
Осим ем­па­ти­је, за­јед­нич­ко је и осе­ћа­ње угро­же­но­сти. Је­ли­сеј­ска па­ла­та је про­гла­си­ла ван­ред­но ста­ње, уве­ла гра­нич­не кон­тро­ле и из­ве­ла вој­ску и по­ли­ци­ју на ули­це, са­ве­ту­ју­ћи гра­ђа­ни­ма да не из­ла­зе из ку­ћа. Бел­ги­ја са­ве­ту­је др­жа­вља­ни­ма да не пу­ту­ју у Па­риз без „пре­ке по­тре­бе”, Ру­си­ја је по­ди­гла без­бед­но­сне ме­ре на по­ви­ше­ни сту­пањ, Бри­та­ни­ја је ева­ку­и­са­ла аеро­дром „Ге­твик”, а Ати­на је Фран­цу­ској по­ну­ди­ла оба­ве­штај­не по­дат­ке о Си­риј­ци­ма ко­ји се на­ла­зе у Грч­кој. За­тво­рен је и Ди­зни­ленд. Низ је­зи­вих на­па­да на­гнао је пред­сед­ни­ка САД Ба­ра­ка Оба­му да ка­же да Аме­ри­ка „сто­ји ра­ме уз ра­ме” с Фран­цу­ском.
 
Француска застава на пола копља Фото Ројтерс 
Да За­пад сма­тра да јој је Ислам­ска др­жа­ва об­ја­ви­ла рат ви­де­ло се не са­мо у Олан­до­вој из­ја­ви да су исла­ми­сти из­ве­ли „чин ра­та”, већ и у из­ја­ва­ма аустриј­ског пре­ми­је­ра Вер­не­ра Фај­ма­на ко­ји је ис­та­као да је про­гла­шен рат де­мо­крат­ским и сло­бод­ним дру­штви­ма. Аустри­ја је по­зва­ла на ује­ди­ње­ње.
Слич­но, пре­ми­јер Хо­лан­ди­је Марк Ру­те из­ја­вио је да је џи­ха­ди­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја не­при­ја­тељ и да је у Хо­лан­ди­ја „ра­ту с ИД”, али не и са исла­мом. Па­па по­ру­чу­је да су на­па­ди „део тре­ћег свет­ског ра­та”. Бив­ши пред­сед­ник Фран­цу­ске Ни­ко­ла Сар­ко­зи сма­тра да је Фран­цу­ској об­ја­вљен рат и да од­го­вор ње­го­ве зе­мље мо­ра да бу­де – то­тал­ни рат. Ово је пр­ви пут да је Фран­цу­ска уве­ла ван­ред­но ста­ње од 1961. ка­да су ге­не­ра­ли по­ку­ша­ли да из­вр­ше вој­ни удар за вре­ме Ал­жир­ског ра­та.
Ислам­ска др­жа­ва ју­че је пре­у­зе­ла од­го­вор­ност за на­па­де у ко­ји­ма је по­ги­ну­ло, пре­ма по­след­њим по­да­ци­ма „Мон­да”, 128 љу­ди, а по­вре­ђе­но њих 200, од че­га сто те­же. Па­риз је та­ко­ђе са­оп­штио да је кр­ва­ви пир ор­га­ни­зо­вао ИД, из ино­стран­ства, али уз по­моћ са­рад­ни­ка у Фран­цу­ској. Осмо­ри­ца на­па­да­ча су мр­тви, за јед­ног се ве­ру­је да је у бе­гу. Сед­мо­ри­ца су на­стра­да­ла у са­мо­у­би­лач­ким на­па­ди­ма с екс­пло­зив­ним по­ја­се­ви­ма, је­дан је по­ги­нуо у су­ко­бу с ор­га­ни­ма ре­да. По­ред те­ла јед­ног на­па­да­ча про­на­ђен је си­риј­ски па­сош. За дру­гог се сма­тра да је имао фран­цу­ско, а за тре­ћег – еги­пат­ско др­жа­вљан­ство.
Пред­сед­ник Фран­соа Оланд ка­зао је да атак био „чин ра­та” и да Фран­цу­ска мо­ра да „на­пра­ви пра­ви из­бор да во­ди тај рат. Фран­цу­ска ће би­ти не­ми­ло­срд­на у од­го­во­ру ИД”.
Џи­ха­ди­сти су ка­за­ли да су уда­ра­ли на Па­риз у знак од­ма­зде због фран­цу­ског бом­бар­до­ва­ња у Си­ри­ји. Они су на де­ло­ви­ма Си­ри­је и Ира­ка про­гла­си­ли ка­ли­фат, а њи­хо­ве по­ло­жа­је ту­ку САД, Ру­си­ја, по­је­ди­не арап­ске зе­мље, као и са­ма Фран­цу­ска.
ИД твр­ди да је Пе­та ре­пу­бли­ка њи­хо­ва глав­на ме­та као и да је „на­пад са­мо по­че­так олу­је и упо­зо­ре­ње они­ма ко­ји же­ле да из­ву­ку за­кључ­ке”. По­че­ло је с екс­пло­зи­ја­ма у бли­зи­ни ста­ди­о­на на ко­јем се игра­ла при­ја­тељ­ска утак­ми­ца из­ме­ђу Фран­цу­ске и Не­мач­ке и на ко­јем се у том тре­нут­ку на­ла­зио и Оланд. Ви­нов­ни­ци су он­да упа­ли на кон­церт у Ба­та­кли­ну где су ве­ли­ки број по­се­ти­ла­ца из­ре­ше­та­ли из ауто­мат­ског оруж­ја да би оста­ли па­нич­но по­ку­ша­ва­ли да на­пу­сте са­лу, а не­ки су чак бе­жа­ли кроз про­зор и ви­си­ли са сим­са че­ка­ју­ћи по­моћ. Ме­те ни­су би­ли по­ли­ца­ја, вој­ска или по­ли­ти­ча­ри, већ обич­ни гра­ђа­ни за ко­је се чак не мо­же ни ре­ћи да су при­па­да­ли нај­ви­шим сло­је­ви­ма.
„Осмо­ри­ца бра­ће с екс­пло­зи­вом око по­ја­са и пу­шка­ма на­па­ли су де­ло­ве у ср­цу фран­цу­ске пре­сто­ни­це ко­је су по­себ­но уна­пред ода­бра­ли: Ста­ди­он Фран­цу­ске на утак­ми­ци про­тив Не­мач­ке ко­јој је при­су­ство­вао им­бе­цил Фран­соа Оланд; Ба­та­клан где су би­ле сто­ти­не по­кло­ни­ка идо­ла­три­је на пер­верз­ној за­ба­ви. Фран­цу­ска и они ко­ји је сле­де мо­ра­ју да зна­ју да оста­ју глав­не те­ме ИД”, са­оп­шти­ли су су­нит­ски екс­тре­ми­сти.
До­да­ли су и да су се Фран­цу­зи „усу­ди­ли да увре­де на­шег Про­ро­ка, хва­ли­ли да се бо­ре про­тив исла­ма у Фран­цу­ској и да из ави­о­на га­ђа­ју му­сли­ма­не у ка­ли­фа­ту, а што им ни­је по­мо­гло на смр­дљи­вим ули­ца­ма Па­ри­за”. Би­ла је то ре­фе­рен­ца на ча­со­пис „Шар­ли еб­до” ко­ји је у ја­ну­а­ру та­ко­ђе био ме­та те­ро­ри­стич­ких на­па­да због ка­ри­ка­ту­ре про­ро­ка Му­ха­ме­да као и на фран­цу­ско бом­бар­до­ва­ње џи­ха­ди­ста у Ира­ку и Си­ри­ји.
Тре­ба при­ме­ти­ти да су те­ро­ри­сти би­ли опа­са­ни екс­пло­зи­вом при че­му та­кве по­ја­се ни­је јед­но­став­но на­ба­ви­ти, што зна­чи да су има­ли још ма­кар то­ли­ко са­у­че­сни­ка. Стра­шна је по­ми­сао да је ло­ги­стич­ка мре­жа пле­те­на на до­ма­ћем те­ре­ну и си­гур­но ће за­па­ли­ти де­ба­ту о опа­сно­сти­ма при­ма­ња ми­гра­на­та. Ка­да се узме у об­зир још и то да аме­рич­ке и бри­тан­ске слу­жбе твр­де да је ИД под­мет­нуо бом­бу и у ру­ски ави­он ко­ји се не­дав­но сур­вао на Си­на­ју, ви­ди се да су ор­га­ни­за­ци­о­не спо­соб­но­сти џи­ха­ди­ста из­не­на­ђу­ју­ће ве­ли­ке. И по­ред то­га што европ­ске зе­мље по­пут Фран­цу­ске ма­сов­но над­зи­ру гра­ђа­не, из­гле­да да је ипак вр­ло те­шко спре­чи­ти те­ро­ри­стич­ке на­па­де по­пут овог по­след­њег ко­ји је из­ве­ден у ко­ор­ди­на­ци­ји те­ро­ри­ста у Фран­цу­ској и из­ван ње. Је­ли­сеј­ска па­ла­та, баш као и Да­у­нинг стрит и Бе­ла ку­ћа, твр­ди да ра­ту­је про­тив исла­ми­ста на Бли­ском ис­то­ку да би спре­чи­ла те­ро­ри­зам код ку­ће, али ви­де­ли смо да за­пад­но ме­ша­ње по Ира­ку и Си­ри­ји до­во­ди упра­во до стра­вич­ног те­ро­ри­зма у ср­цу за­пад­ног све­та.
Раз­не ислам­ске за­јед­ни­це ис­ти­чу да се те­ро­ри­зам не мо­же оправ­да­ти ни мо­рал­но, ни вер­ски ни по­ли­тич­ки, а мно­ге му­сли­ман­ске за­јед­ни­це у Евро­пи стра­ху­ју од осве­те.
Шен­ген­ски спо­ра­зум је још јед­ном до­ве­ден у пи­та­ње ка­да је Фран­цу­ска ју­че уве­ле гра­нич­не кон­тро­ле. Ме­ђу­тим, има гла­со­ва да Фран­цу­ска ко­нач­но тре­бе да пре­у­зме пот­пу­но кон­тро­лу над гра­ни­ца­ма, што због ми­гра­на­та, што због те­ро­ри­ста. Ли­дер­ка де­сни­чар­ског На­ци­о­нал­ног фрон­та Ма­рин ле Пен је ка­за­ла да ислам­ски фун­да­мен­та­ли­зам мо­ра би­ти уни­штен.
„Јед­ном за сваг­да Фран­цу­ска мо­ра да пре­у­зме кон­тро­лу над гра­ни­ца­ма. Ра­ди­кал­не џа­ми­је мо­ра­ју би­ти за­тво­ре­не и ра­ди­кал­не во­ђе про­те­ра­не. Фран­цу­ским те­ро­ри­сти­ма мо­ра би­ти од­у­зе­то др­жа­вљан­ство и за­бра­њен ула­зак у зе­мљу”, ка­за­ла је опо­зи­ци­о­на по­ли­ти­чар­ка.
Фран­цу­зи ко­ји жи­ве у Бе­о­гра­ду ка­за­ли су нам ју­че да је атак био стра­ви­чан, али да они стра­ху­ју да „је то тек по­че­так” због ве­ли­ке му­сли­ман­ске ми­гра­ци­је у Фран­цу­ској, ко­ло­ни­јал­не про­шло­сти и фран­цу­ског уче­шћа у си­риј­ском ра­ту.
Је­ле­на Сте­ва­но­вић
-----------------------------------------
Ми­тро­фа­но­ва: Лек­ци­ја за по­ли­ти­ча­ре
Еле­о­но­ра Ми­тро­фа­но­ва, ру­ска ам­ба­са­дор­ка у Уне­ску, у из­ја­ви за „По­ли­ти­ку” је та­ко­ђе по­зва­ла на ује­ди­ње­ни од­го­вор про­тив те­ро­ри­ста. Ка­за­ла нам је да су на­па­ди би­ли „стра­вич­ни”.
„Ови на­па­ди тре­ба да бу­ду лек­ци­ја за по­ли­ти­ча­ре да про­ме­не став о Бли­ском ис­то­ку. Зе­мље мо­ра­ју да се ује­ди­не у бор­би про­тив ИД, али не са­мо про­тив ИД, већ про­тив свих те­ро­ри­стич­ких гру­па”, ка­же Ми­тро­фа­но­ва, до­да­ју­ћи да је не­мо­гу­ће пред­ви­де­ти где ИД мо­же сле­де­ће да уда­ри.
-----------------------------------------
Фран­цу­ска је све што вер­ски фундаменталисти мр­зе
Фран­цу­ска пред­ста­вља све што сви вер­ски зи­ло­ти мр­зе: ужи­ва­ње у зе­маљ­ском жи­во­ту на мно­штво ма­лих на­чи­на. Ју­тро са ми­ри­сном шо­љом ка­фе и кро­а­са­ном са пу­те­ром, ле­пе же­не у крат­ким ха­љи­на­ма ко­је се на ули­ца­ма сло­бод­но сме­ше не­знан­ци­ма, ми­рис то­плог хле­ба, бо­ца ви­на по­де­ље­на са при­ја­те­љи­ма, ма­ло пар­фе­ма, де­ца ко­ја се игра­ју у Лук­сем­бур­шком вр­ту, пра­во да не ве­ру­јеш ни у јед­ног бо­га, да не бри­неш о ка­ло­ри­ја­ма, да флер­ту­јеш и пу­шиш и да ужи­ваш у ван­брач­ном сек­су, да идеш на од­мор, да чи­таш шта год же­лиш, да идеш бес­плат­но у шко­лу., да се играш,  сме­јеш, рас­пра­вљаш, да се јед­на­ко на­ру­гаш и по­ли­ти­ча­ри­ма и би­ску­пи­ма и да бри­гу о за­гроб­ном жи­во­ту пре­пу­стиш мр­тви­ма.    
-----------------------------------------
По­ли­ци­ја се ни­је про­сла­ви­ла
Па­жњу при­вла­чи и чи­ње­ни­ца да ак­ци­ја иден­ти­фи­ка­ци­је на­па­да­ча те­че ве­о­ма спо­ро. Фран­цу­ска по­ли­ци­ја ни­је се про­сла­ви­ла ни при­ли­ком те­ро­ри­стич­ког на­па­да на ре­дак­ци­ју Шар­ли Еб­доа, пре де­сет ме­се­ци, ма­да је у оно вре­ме због то­га ни­ко ни­је јав­но пре­ви­ше кри­ти­ко­вао. На­па­да­чи су та­да ло­ци­ра­ни за­хва­љу­ју­ћи соп­стве­ној не­спрет­но­сти и не­спрем­но­сти, а не по­ли­циј­ској ве­шти­ни. Иден­ти­фи­ко­ва­ни су та­ко што су за­бо­ра­ви­ли лич­не ис­пра­ве у укра­де­ном ауто­мо­би­лу.
-----------------------------------------
Пор­тал на бо­шњач­ком је­зи­ку: По­кољ ра­до­сна вест
Ин­тер­нет пор­тал на бо­шњач­ком је­зи­ку, ко­ји по­др­жа­ва Ислам­ску др­жа­ву, по­кољ у Па­ри­зу озна­чи­ли су као "ра­до­сну вест за све ис­кре­не му­сли­ма­не".
У тој ве­сти пи­ше да "за­хвал­ност при­па­да са­мо Ала­ху и да је ју­че из­ве­ден ве­ли­ки на­пад са око 10 на­па­да­ча на Фран­цу­зе".
До­да­је се да су "на­пад из­ве­ла бра­ћа ко­ја су би­ла на­о­ру­жа­на екс­пло­зив­ним по­ја­се­ви­ма и ра­зним оруж­јем уби­ја­ју­ћи на де­се­ти­не муш­ри­ка Фран­цу­за".

"Је­дан од на­па­да је из­ве­ден на ула­зу у ста­ди­он на ко­јем су Фран­цу­ска и Не­мач­ка игра­ле при­ја­тељ­ску утак­ми­цу, на том ме­сту је уби­је­но на де­се­ти­не муш­ри­ка на­кон че­га су дру­ги на­па­ди из­ве­де­ни на јед­ном кон­цер­ту где је на­сту­пао је­дан од шеј­тан­ских му­зич­ких бен­до­ва. На том ме­сту је уби­је­но на де­се­ти­не муш­ри­ка. Број уби­је­них се по­ве­ћао на пре­ко 150 и још не ста­је. Сви на­па­да­чи су уби­је­ни и мо­ли­мо Ала­ха да их при­ми и уве­де у нај­ве­ће џе­нет­ске ода­је. Амин", сто­ји да­ље у тек­сту.

-----------------------------------------
Сум­ња у „спа­ва­че” ИД 
Уко­ли­ко би се по­твр­ди­ла ве­ро­до­стој­ност си­ноћ­ње ин­фор­ма­ци­је да је је­дан од на­па­да­ча у Па­ри­зу по­ред чи­јег је те­ла про­на­ђен си­риј­ски па­сош ушао у Грч­ку, од­но­сно остр­во Ле­рос, 3.ок­то­бра ове го­ди­не, то ће мно­ги­ма би­ти ар­гу­мент да ме­ђу из­бе­гли­ца­ма има „спа­ва­ча” Ислам­ске др­жа­ве, а то опет мо­же да иза­зо­ве лан­ча­ну по­ли­тич­ку ре­ак­ци­ју ши­ром Евро­пе. Грч­ка по­ли­ци­ја ка­же да је чо­век чи­ји је па­сош от­кри­вен ре­ги­стро­ван у Грч­кој у скла­ду са европ­ским про­пи­си­ма, о че­му су Гр­ци оба­ве­сти­ли фран­цу­ску по­ли­ци­ју. То зна­чи да је и срп­ска по­ли­ци­ја кон­так­ти­ра­на ка­ко би се про­ве­ри­ло кре­та­ње тог чо­ве­ка, ма­да „Политикa”а за­сад о то­ме не­ма зва­нич­ну по­твр­ду. Не­зва­нич­но смо са­зна­ли да се фра­ну­ска по­ли­ци­ја то­ком ју­че­ра­шњег да­на ви­ше пу­та обра­ћа­ла МУП-у Ср­би­је ра­ди упо­ре­ђи­ва­ња по­да­та­ка о кре­та­њу ви­ше ли­ца. У до­ку­мен­та­ци­ји МУП-а Ср­би­је, ме­ђут­гим, не­ма ни­ка­квог тра­га да је чо­век са си­риј­ског па­со­ша про­на­ђе­ног крај мр­твог те­ро­ри­сте про­шао кроз Ср­би­ју. Не­ма га у МУП-овој ба­зи по­да­та­ка.
       =  извор: Политика, Београд

Нема коментара:

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"