недеља, 15. новембар 2015.

Сум­ња у „спа­ва­че” ИД

Евро­па се бра­ни у Де­се­том арон­ди­сма­ну


Фран­соа Оланд твр­ди да је Ислам­ска др­жа­ва по­чи­ни­ла „чин ра­та” и да ће од­го­вор би­ти не­ми­ло­ср­дан. Сумње се да је један од терориста стигао избегличком трасом преко грчког острва Лерос

Обезбеђење испред Ајфелове куле у Паризу Фото Ројтерс
Свет је у не­ве­ри­ци. Згро­жен. Обич­ни Па­ри­жа­ни ко­ји су пе­так ве­че про­во­ди­ли на кон­цер­ти­ма и у ка­фи­ћи­ма, у мул­ти­кул­тур­ним де­ло­ви­ма гра­да, стра­да­ли су од ме­та­ка и екс­пло­зив­них по­ја­се­ва те­ро­ри­ста. Шок је још ве­ћи ка­да се зна да се на­пад исла­ми­ста де­сио у ср­цу Евро­пе на­кон што је та иста Евро­па про­ве­ла це­ло ле­то га­зе­ћи сва сво­ја пра­ви­ла да би по­мо­гла ми­гран­ти­ма из Си­ри­је.
Иако се за еска­ла­ци­ју на­си­ља у Си­ри­ји мо­гу окри­ви­ти по­је­ди­не за­пад­не па и фран­цу­ска вла­да, ипак тре­ба има­ти у ви­ду да је ЕУ по­га­зи­ла и Да­блин­ски спо­ра­зум да би при­ми­ла све Си­риј­це ко­ји јој ку­ца­ју на вра­та, па уда­ри у па­ри­ском Де­се­том и Је­да­на­е­стом арон­ди­сма­ну иза­зи­ва­ју не­скри­ве­ни бес Евро­пља­на.
И по­ред свих раз­ли­ка, Евро­пља­ни су ју­че би­ли ује­ди­ње­ни у са­о­се­ћа­њу с Фран­цу­ском. Би­ло је та­ко и у Ср­би­ји. За­по­сле­ни у фран­цу­ској ам­ба­са­ди у Бе­о­гра­ду би­ли су дир­ну­ти ка­да су ви­де­ли да се ис­пред њи­хо­ве згра­де оку­пља­ју Бе­о­гра­ђа­ни ко­ји по­ла­жу цве­ће и па­ле све­ће. У знак со­ли­дар­но­сти, град­ска вла­да је на­ло­жи­ла да се Мост на Ади, Па­ла­та „Ал­ба­ни­ја” и спо­ме­ник По­бед­ник осве­тле у бо­ја­ма фран­цу­ске за­ста­ве.
Осим ем­па­ти­је, за­јед­нич­ко је и осе­ћа­ње угро­же­но­сти. Је­ли­сеј­ска па­ла­та је про­гла­си­ла ван­ред­но ста­ње, уве­ла гра­нич­не кон­тро­ле и из­ве­ла вој­ску и по­ли­ци­ју на ули­це, са­ве­ту­ју­ћи гра­ђа­ни­ма да не из­ла­зе из ку­ћа. Бел­ги­ја са­ве­ту­је др­жа­вља­ни­ма да не пу­ту­ју у Па­риз без „пре­ке по­тре­бе”, Ру­си­ја је по­ди­гла без­бед­но­сне ме­ре на по­ви­ше­ни сту­пањ, Бри­та­ни­ја је ева­ку­и­са­ла аеро­дром „Ге­твик”, а Ати­на је Фран­цу­ској по­ну­ди­ла оба­ве­штај­не по­дат­ке о Си­риј­ци­ма ко­ји се на­ла­зе у Грч­кој. За­тво­рен је и Ди­зни­ленд. Низ је­зи­вих на­па­да на­гнао је пред­сед­ни­ка САД Ба­ра­ка Оба­му да ка­же да Аме­ри­ка „сто­ји ра­ме уз ра­ме” с Фран­цу­ском.
 
Француска застава на пола копља Фото Ројтерс 
Да За­пад сма­тра да јој је Ислам­ска др­жа­ва об­ја­ви­ла рат ви­де­ло се не са­мо у Олан­до­вој из­ја­ви да су исла­ми­сти из­ве­ли „чин ра­та”, већ и у из­ја­ва­ма аустриј­ског пре­ми­је­ра Вер­не­ра Фај­ма­на ко­ји је ис­та­као да је про­гла­шен рат де­мо­крат­ским и сло­бод­ним дру­штви­ма. Аустри­ја је по­зва­ла на ује­ди­ње­ње.
Слич­но, пре­ми­јер Хо­лан­ди­је Марк Ру­те из­ја­вио је да је џи­ха­ди­стич­ка ор­га­ни­за­ци­ја не­при­ја­тељ и да је у Хо­лан­ди­ја „ра­ту с ИД”, али не и са исла­мом. Па­па по­ру­чу­је да су на­па­ди „део тре­ћег свет­ског ра­та”. Бив­ши пред­сед­ник Фран­цу­ске Ни­ко­ла Сар­ко­зи сма­тра да је Фран­цу­ској об­ја­вљен рат и да од­го­вор ње­го­ве зе­мље мо­ра да бу­де – то­тал­ни рат. Ово је пр­ви пут да је Фран­цу­ска уве­ла ван­ред­но ста­ње од 1961. ка­да су ге­не­ра­ли по­ку­ша­ли да из­вр­ше вој­ни удар за вре­ме Ал­жир­ског ра­та.
Ислам­ска др­жа­ва ју­че је пре­у­зе­ла од­го­вор­ност за на­па­де у ко­ји­ма је по­ги­ну­ло, пре­ма по­след­њим по­да­ци­ма „Мон­да”, 128 љу­ди, а по­вре­ђе­но њих 200, од че­га сто те­же. Па­риз је та­ко­ђе са­оп­штио да је кр­ва­ви пир ор­га­ни­зо­вао ИД, из ино­стран­ства, али уз по­моћ са­рад­ни­ка у Фран­цу­ској. Осмо­ри­ца на­па­да­ча су мр­тви, за јед­ног се ве­ру­је да је у бе­гу. Сед­мо­ри­ца су на­стра­да­ла у са­мо­у­би­лач­ким на­па­ди­ма с екс­пло­зив­ним по­ја­се­ви­ма, је­дан је по­ги­нуо у су­ко­бу с ор­га­ни­ма ре­да. По­ред те­ла јед­ног на­па­да­ча про­на­ђен је си­риј­ски па­сош. За дру­гог се сма­тра да је имао фран­цу­ско, а за тре­ћег – еги­пат­ско др­жа­вљан­ство.
Пред­сед­ник Фран­соа Оланд ка­зао је да атак био „чин ра­та” и да Фран­цу­ска мо­ра да „на­пра­ви пра­ви из­бор да во­ди тај рат. Фран­цу­ска ће би­ти не­ми­ло­срд­на у од­го­во­ру ИД”.
Џи­ха­ди­сти су ка­за­ли да су уда­ра­ли на Па­риз у знак од­ма­зде због фран­цу­ског бом­бар­до­ва­ња у Си­ри­ји. Они су на де­ло­ви­ма Си­ри­је и Ира­ка про­гла­си­ли ка­ли­фат, а њи­хо­ве по­ло­жа­је ту­ку САД, Ру­си­ја, по­је­ди­не арап­ске зе­мље, као и са­ма Фран­цу­ска.
ИД твр­ди да је Пе­та ре­пу­бли­ка њи­хо­ва глав­на ме­та као и да је „на­пад са­мо по­че­так олу­је и упо­зо­ре­ње они­ма ко­ји же­ле да из­ву­ку за­кључ­ке”. По­че­ло је с екс­пло­зи­ја­ма у бли­зи­ни ста­ди­о­на на ко­јем се игра­ла при­ја­тељ­ска утак­ми­ца из­ме­ђу Фран­цу­ске и Не­мач­ке и на ко­јем се у том тре­нут­ку на­ла­зио и Оланд. Ви­нов­ни­ци су он­да упа­ли на кон­церт у Ба­та­кли­ну где су ве­ли­ки број по­се­ти­ла­ца из­ре­ше­та­ли из ауто­мат­ског оруж­ја да би оста­ли па­нич­но по­ку­ша­ва­ли да на­пу­сте са­лу, а не­ки су чак бе­жа­ли кроз про­зор и ви­си­ли са сим­са че­ка­ју­ћи по­моћ. Ме­те ни­су би­ли по­ли­ца­ја, вој­ска или по­ли­ти­ча­ри, већ обич­ни гра­ђа­ни за ко­је се чак не мо­же ни ре­ћи да су при­па­да­ли нај­ви­шим сло­је­ви­ма.
„Осмо­ри­ца бра­ће с екс­пло­зи­вом око по­ја­са и пу­шка­ма на­па­ли су де­ло­ве у ср­цу фран­цу­ске пре­сто­ни­це ко­је су по­себ­но уна­пред ода­бра­ли: Ста­ди­он Фран­цу­ске на утак­ми­ци про­тив Не­мач­ке ко­јој је при­су­ство­вао им­бе­цил Фран­соа Оланд; Ба­та­клан где су би­ле сто­ти­не по­кло­ни­ка идо­ла­три­је на пер­верз­ној за­ба­ви. Фран­цу­ска и они ко­ји је сле­де мо­ра­ју да зна­ју да оста­ју глав­не те­ме ИД”, са­оп­шти­ли су су­нит­ски екс­тре­ми­сти.
До­да­ли су и да су се Фран­цу­зи „усу­ди­ли да увре­де на­шег Про­ро­ка, хва­ли­ли да се бо­ре про­тив исла­ма у Фран­цу­ској и да из ави­о­на га­ђа­ју му­сли­ма­не у ка­ли­фа­ту, а што им ни­је по­мо­гло на смр­дљи­вим ули­ца­ма Па­ри­за”. Би­ла је то ре­фе­рен­ца на ча­со­пис „Шар­ли еб­до” ко­ји је у ја­ну­а­ру та­ко­ђе био ме­та те­ро­ри­стич­ких на­па­да због ка­ри­ка­ту­ре про­ро­ка Му­ха­ме­да као и на фран­цу­ско бом­бар­до­ва­ње џи­ха­ди­ста у Ира­ку и Си­ри­ји.
Тре­ба при­ме­ти­ти да су те­ро­ри­сти би­ли опа­са­ни екс­пло­зи­вом при че­му та­кве по­ја­се ни­је јед­но­став­но на­ба­ви­ти, што зна­чи да су има­ли још ма­кар то­ли­ко са­у­че­сни­ка. Стра­шна је по­ми­сао да је ло­ги­стич­ка мре­жа пле­те­на на до­ма­ћем те­ре­ну и си­гур­но ће за­па­ли­ти де­ба­ту о опа­сно­сти­ма при­ма­ња ми­гра­на­та. Ка­да се узме у об­зир још и то да аме­рич­ке и бри­тан­ске слу­жбе твр­де да је ИД под­мет­нуо бом­бу и у ру­ски ави­он ко­ји се не­дав­но сур­вао на Си­на­ју, ви­ди се да су ор­га­ни­за­ци­о­не спо­соб­но­сти џи­ха­ди­ста из­не­на­ђу­ју­ће ве­ли­ке. И по­ред то­га што европ­ске зе­мље по­пут Фран­цу­ске ма­сов­но над­зи­ру гра­ђа­не, из­гле­да да је ипак вр­ло те­шко спре­чи­ти те­ро­ри­стич­ке на­па­де по­пут овог по­след­њег ко­ји је из­ве­ден у ко­ор­ди­на­ци­ји те­ро­ри­ста у Фран­цу­ској и из­ван ње. Је­ли­сеј­ска па­ла­та, баш као и Да­у­нинг стрит и Бе­ла ку­ћа, твр­ди да ра­ту­је про­тив исла­ми­ста на Бли­ском ис­то­ку да би спре­чи­ла те­ро­ри­зам код ку­ће, али ви­де­ли смо да за­пад­но ме­ша­ње по Ира­ку и Си­ри­ји до­во­ди упра­во до стра­вич­ног те­ро­ри­зма у ср­цу за­пад­ног све­та.
Раз­не ислам­ске за­јед­ни­це ис­ти­чу да се те­ро­ри­зам не мо­же оправ­да­ти ни мо­рал­но, ни вер­ски ни по­ли­тич­ки, а мно­ге му­сли­ман­ске за­јед­ни­це у Евро­пи стра­ху­ју од осве­те.
Шен­ген­ски спо­ра­зум је још јед­ном до­ве­ден у пи­та­ње ка­да је Фран­цу­ска ју­че уве­ле гра­нич­не кон­тро­ле. Ме­ђу­тим, има гла­со­ва да Фран­цу­ска ко­нач­но тре­бе да пре­у­зме пот­пу­но кон­тро­лу над гра­ни­ца­ма, што због ми­гра­на­та, што због те­ро­ри­ста. Ли­дер­ка де­сни­чар­ског На­ци­о­нал­ног фрон­та Ма­рин ле Пен је ка­за­ла да ислам­ски фун­да­мен­та­ли­зам мо­ра би­ти уни­штен.
„Јед­ном за сваг­да Фран­цу­ска мо­ра да пре­у­зме кон­тро­лу над гра­ни­ца­ма. Ра­ди­кал­не џа­ми­је мо­ра­ју би­ти за­тво­ре­не и ра­ди­кал­не во­ђе про­те­ра­не. Фран­цу­ским те­ро­ри­сти­ма мо­ра би­ти од­у­зе­то др­жа­вљан­ство и за­бра­њен ула­зак у зе­мљу”, ка­за­ла је опо­зи­ци­о­на по­ли­ти­чар­ка.
Фран­цу­зи ко­ји жи­ве у Бе­о­гра­ду ка­за­ли су нам ју­че да је атак био стра­ви­чан, али да они стра­ху­ју да „је то тек по­че­так” због ве­ли­ке му­сли­ман­ске ми­гра­ци­је у Фран­цу­ској, ко­ло­ни­јал­не про­шло­сти и фран­цу­ског уче­шћа у си­риј­ском ра­ту.
Је­ле­на Сте­ва­но­вић
-----------------------------------------
Ми­тро­фа­но­ва: Лек­ци­ја за по­ли­ти­ча­ре
Еле­о­но­ра Ми­тро­фа­но­ва, ру­ска ам­ба­са­дор­ка у Уне­ску, у из­ја­ви за „По­ли­ти­ку” је та­ко­ђе по­зва­ла на ује­ди­ње­ни од­го­вор про­тив те­ро­ри­ста. Ка­за­ла нам је да су на­па­ди би­ли „стра­вич­ни”.
„Ови на­па­ди тре­ба да бу­ду лек­ци­ја за по­ли­ти­ча­ре да про­ме­не став о Бли­ском ис­то­ку. Зе­мље мо­ра­ју да се ује­ди­не у бор­би про­тив ИД, али не са­мо про­тив ИД, већ про­тив свих те­ро­ри­стич­ких гру­па”, ка­же Ми­тро­фа­но­ва, до­да­ју­ћи да је не­мо­гу­ће пред­ви­де­ти где ИД мо­же сле­де­ће да уда­ри.
-----------------------------------------
Фран­цу­ска је све што вер­ски фундаменталисти мр­зе
Фран­цу­ска пред­ста­вља све што сви вер­ски зи­ло­ти мр­зе: ужи­ва­ње у зе­маљ­ском жи­во­ту на мно­штво ма­лих на­чи­на. Ју­тро са ми­ри­сном шо­љом ка­фе и кро­а­са­ном са пу­те­ром, ле­пе же­не у крат­ким ха­љи­на­ма ко­је се на ули­ца­ма сло­бод­но сме­ше не­знан­ци­ма, ми­рис то­плог хле­ба, бо­ца ви­на по­де­ље­на са при­ја­те­љи­ма, ма­ло пар­фе­ма, де­ца ко­ја се игра­ју у Лук­сем­бур­шком вр­ту, пра­во да не ве­ру­јеш ни у јед­ног бо­га, да не бри­неш о ка­ло­ри­ја­ма, да флер­ту­јеш и пу­шиш и да ужи­ваш у ван­брач­ном сек­су, да идеш на од­мор, да чи­таш шта год же­лиш, да идеш бес­плат­но у шко­лу., да се играш,  сме­јеш, рас­пра­вљаш, да се јед­на­ко на­ру­гаш и по­ли­ти­ча­ри­ма и би­ску­пи­ма и да бри­гу о за­гроб­ном жи­во­ту пре­пу­стиш мр­тви­ма.    
-----------------------------------------
По­ли­ци­ја се ни­је про­сла­ви­ла
Па­жњу при­вла­чи и чи­ње­ни­ца да ак­ци­ја иден­ти­фи­ка­ци­је на­па­да­ча те­че ве­о­ма спо­ро. Фран­цу­ска по­ли­ци­ја ни­је се про­сла­ви­ла ни при­ли­ком те­ро­ри­стич­ког на­па­да на ре­дак­ци­ју Шар­ли Еб­доа, пре де­сет ме­се­ци, ма­да је у оно вре­ме због то­га ни­ко ни­је јав­но пре­ви­ше кри­ти­ко­вао. На­па­да­чи су та­да ло­ци­ра­ни за­хва­љу­ју­ћи соп­стве­ној не­спрет­но­сти и не­спрем­но­сти, а не по­ли­циј­ској ве­шти­ни. Иден­ти­фи­ко­ва­ни су та­ко што су за­бо­ра­ви­ли лич­не ис­пра­ве у укра­де­ном ауто­мо­би­лу.
-----------------------------------------
Пор­тал на бо­шњач­ком је­зи­ку: По­кољ ра­до­сна вест
Ин­тер­нет пор­тал на бо­шњач­ком је­зи­ку, ко­ји по­др­жа­ва Ислам­ску др­жа­ву, по­кољ у Па­ри­зу озна­чи­ли су као "ра­до­сну вест за све ис­кре­не му­сли­ма­не".
У тој ве­сти пи­ше да "за­хвал­ност при­па­да са­мо Ала­ху и да је ју­че из­ве­ден ве­ли­ки на­пад са око 10 на­па­да­ча на Фран­цу­зе".
До­да­је се да су "на­пад из­ве­ла бра­ћа ко­ја су би­ла на­о­ру­жа­на екс­пло­зив­ним по­ја­се­ви­ма и ра­зним оруж­јем уби­ја­ју­ћи на де­се­ти­не муш­ри­ка Фран­цу­за".

"Је­дан од на­па­да је из­ве­ден на ула­зу у ста­ди­он на ко­јем су Фран­цу­ска и Не­мач­ка игра­ле при­ја­тељ­ску утак­ми­цу, на том ме­сту је уби­је­но на де­се­ти­не муш­ри­ка на­кон че­га су дру­ги на­па­ди из­ве­де­ни на јед­ном кон­цер­ту где је на­сту­пао је­дан од шеј­тан­ских му­зич­ких бен­до­ва. На том ме­сту је уби­је­но на де­се­ти­не муш­ри­ка. Број уби­је­них се по­ве­ћао на пре­ко 150 и још не ста­је. Сви на­па­да­чи су уби­је­ни и мо­ли­мо Ала­ха да их при­ми и уве­де у нај­ве­ће џе­нет­ске ода­је. Амин", сто­ји да­ље у тек­сту.

-----------------------------------------
Сум­ња у „спа­ва­че” ИД 
Уко­ли­ко би се по­твр­ди­ла ве­ро­до­стој­ност си­ноћ­ње ин­фор­ма­ци­је да је је­дан од на­па­да­ча у Па­ри­зу по­ред чи­јег је те­ла про­на­ђен си­риј­ски па­сош ушао у Грч­ку, од­но­сно остр­во Ле­рос, 3.ок­то­бра ове го­ди­не, то ће мно­ги­ма би­ти ар­гу­мент да ме­ђу из­бе­гли­ца­ма има „спа­ва­ча” Ислам­ске др­жа­ве, а то опет мо­же да иза­зо­ве лан­ча­ну по­ли­тич­ку ре­ак­ци­ју ши­ром Евро­пе. Грч­ка по­ли­ци­ја ка­же да је чо­век чи­ји је па­сош от­кри­вен ре­ги­стро­ван у Грч­кој у скла­ду са европ­ским про­пи­си­ма, о че­му су Гр­ци оба­ве­сти­ли фран­цу­ску по­ли­ци­ју. То зна­чи да је и срп­ска по­ли­ци­ја кон­так­ти­ра­на ка­ко би се про­ве­ри­ло кре­та­ње тог чо­ве­ка, ма­да „Политикa”а за­сад о то­ме не­ма зва­нич­ну по­твр­ду. Не­зва­нич­но смо са­зна­ли да се фра­ну­ска по­ли­ци­ја то­ком ју­че­ра­шњег да­на ви­ше пу­та обра­ћа­ла МУП-у Ср­би­је ра­ди упо­ре­ђи­ва­ња по­да­та­ка о кре­та­њу ви­ше ли­ца. У до­ку­мен­та­ци­ји МУП-а Ср­би­је, ме­ђут­гим, не­ма ни­ка­квог тра­га да је чо­век са си­риј­ског па­со­ша про­на­ђе­ног крај мр­твог те­ро­ри­сте про­шао кроз Ср­би­ју. Не­ма га у МУП-овој ба­зи по­да­та­ка.
       =  извор: Политика, Београд

Нема коментара:

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"